Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry

Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry zostało założone w 1992 roku przez działaczy ochrony przyrody, naukowców, lokalnych polityków, osoby duchowne i przesiębiorców. Jego misją stało się popularyzowanie młodej jeszcze idei utworzenia parku narodowego i pomoc w jego tworzeniu. Jednym z podstawowych warunków powstania Parku był zakup gruntów, które znajdowały się w przeważającej części w rękach prywatnych lub powierniczych. Ze względu na swoją skalę taki zakup gruntów był możliwy tylko w ramach wielkoobszarowego projektu ochrony przyrody o ogólnonarodowym znaczeniu. Wobec tego jednym z pierwszych zadań Stowarzyszenia było złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu ochrony strefy brzegowej zbiorników wodnych Republiki Federalnej Niemiec. Wniosek ten, złożony w październiku 1992 roku, został pozytywnie rozpatrzony.

Cele Stowarzyszenia:

  1. Zakup i długoterminowa dzierżawa odpowiednich działek w „Dolinie Dolnej Odry" oraz ochrona biotopów i krajobrazu na tym obszarze lub pozostawienie terenów procesowi naturalnej sukcesji.
  2. Publicystyczne, ideowe i finansowe wspieranie utworzenia i rozwoju Polsko-Niemieckiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry lub porównywalnego obszaru chronionego.
  3. Promowanie obcowania z naturą, edukacji ekologicznej, świadomości ekologicznej i poznania naukowego poprzez odpowiednie działania edukacyjne i badawcze.
  4. Wspieranie wymiany polsko-niemieckiej i europejskiego porozumienia w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ale także w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.


Prezesem zarządu jest od 1998 roku Thomas Berg.

Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry liczy 28 członków, oprócz tego szczyci się licznym gronem sympatyków i darczyńców, którzy czują się związani z potrzebą działań na rzecz ochrony przyrody w ogóle oraz ochroną Doliny Dolnej Odry w szczególności i z tego powodu wspierają działania Stowarzyszenie w różnoraki sposób. Należą tu zarówno darowizny pieniężne, włącznie z przekazywaniem spadków, jak i wsparcie merytoryczne i praktyczne.

Społeczna aktywność sympatyków i osób wspierających przybiera różne formy, od prowadzenia wycieczek, przez prace przy tworzeniu biotopów, jak sadzenie drzew i krzewów, pielęgnowanie muraw kserotermicznych, po kontrolę wypełniania założeń umów na ochronę przyrody.

Stowarzyszenie oferuje nie tylko możliwość wykonywania konkretnych prac na miejscu, dostosowanych do indywidualnych życzeń i zainteresowań, ale także, dzięki cyklicznym spotkaniom oraz regularnie publikowanym informacjom, stwarza możliwość pełnego wglądu w problemy i postępy prac na rzecz ochrony przyrody. Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich nowych sympatyków i darczyńców i czeka by móc powitać Państwa w Dolinie Dolnej Odry.

Adres:
Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry) (Mail)
Schloss Criewen
16303 Schwedt
Tel.: 0049 (0) 3332 21980
Fax: 0049 (0) 3332 219826