Program ochrony strefy brzegowej zbiorników wodnych

Wielkoobszarowy projekt ochrony przyrody o ogólnonarodowym znaczeniu
((Program ochrony strefy brzegowej zbiorników wodnych))

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry w 1992 roku Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów (BMU) w osobie ministra Klausa Töpfera zatwierdziło projekt ochrony przyrody „Dolina Dolnej Odry“. Strona finansowa przedsięwzięcia opiewała wówczas na 60 mln DM, z czego 75% miało przejąć na siebie państwo, 16,8 % Kraj Związkowy Brandenburgia, a 8,2 % Stowarzyszenie jako podmiot odpowiedzialny za realizację projektu.

Środki z projektu poświęcono prawie w całości na zakup odpowiednich terenów z przeznaczeniem na działalności związane z ochroną przyrody. Do roku 2000 Stowarzyszenie nabyło 5.289 ha, z czego 3.319 ha w strefie centralnej oraz 1.970 ha terenów zastępczych poza jej granicami. Działki znajdujące się poza obszarem centralnym mają zostać do niego przyłączone na mocy zaordynowanej przez Związek Krajowy Brandenburgię procedury scalania gruntów przeznaczonych na inwestycje.

Cele projektu zapisane zostały w decyzji o przyznaniu środków finansowych z dn. 06.10.1992. Przeczytać tam można m.in.: „Celem projektu jest zachowanie Doliny Dolnej Odry w jej środowiskowym całokształcie, jej rozwój, optymalizacja poprzez jednorazowe działania mające na celu ukierunkowanie biotopów oraz trwałe zabezpieczenie poprzez zakup rozległych terenów“.

W początkowej fazie punktem ciężkości tego wielkoobszarowego projektu ochrony przyrody był zakup około 10.000 ha gruntów oraz opracowanie Planu pielęgnacji i rozwoju dla całego terenu objętego projektem. Zadanie to Stowarzyszenie zleciło w 1994 roku Instytutowi Badań Środowiska Naturalnego (IUS) w Heidelbergu. Po szczegółowej dyskusji z wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz po wprowadzeniu licznych poprawek, dokument ten został uzgodniony w maju 1999 roku z BMU oraz Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Gospodarki Przestrzennej Kraju Związkowego Brandenburgia (MUNR). Plan pielęgnacji i rozwoju jest wiążący dla dalszych prac Stowarzyszenia.