Las

Farn im SonnenlichtW Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry las odgrywa pod względem powierzchniowym podrzędną rolę. Poza pozostałościami łęgów wiązowych oraz łęgów topolowo-wierzbowych na obszarze polderowym, na uwagę zasługują także lasy zboczowe występujące na starych morenach bocznych pradoliny Odry. Ze względu na ich położenie na niekiedy stromych zboczach, a co za tym idzie trudną dostępność, nie są one wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej. Dzięki temu lasy zboczowe pozostają tam w stanie pierwotnym i już podczas tworzenia Parku Narodowego w 1995 roku zostały one w dużej części włączone do pierwszej strefy ochrony, czyli rezerwatu ścisłego.