Suche poldery

Trockenpolder bei StolzenhagenPolder Lunow-Stolper o powierzchni 1.680 ha oraz polder Friedrichsthaler o powierzchni 650 ha są typowymi polderami suchymi. Od zalania wodą całkowicie odgradzają je wały, co nie oznacza jednak, że są one zupełnie suche. Poldery wypełnia mozaika starorzeczy, których brzegi tworzą środowisko życia dla licznych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poza tym, przy odpowiednio wysokim stanie wód w Głównej Odrze woda podchodzi do wód gruntowych lub powodując przesiąki w dolnej części wału przedostaje się do polderu, który zwłaszcza na południu położony jest poniżej średniego stanu wód Odry. Dlatego też ciągłe osuszanie polderów następuje przy zastosowaniu przepompowni odprowadzających wodę do Głównej Odry lub kanału Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße.

Die südlichen TrockenpolderPlan pielęgnacji i rozwoju PN nie przewiduje udostępnienia suchych polderów do naturalnego zalewania w czasie wezbrań. Polder Lunow-Stolper ma być jednak stopniowo przeznaczany pod użytki zielone, tak żeby przynajmniej podczas ekstremalnych stanów wód mógł zostac zalany. Ma to zapewnić redukcję najwyższych fal powodziowych na Odrze. Zalanie obszarów użytkowanych rolniczo byłoby problematyczne ze względu na erozję oraz ryzyko przedostania się nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin do wód powierzchniowych. Taka strategia prowadząc do zwiększenia możliwości retencyjnych w przypadku szczególnie wysokiego stanu wody służy zasadniczo ochronie przeciwpowodziowej, mniej ochronie przyrody. Suche poldery mają jednakże duże znaczenie również dla ochrony przyrody. Mogą one bowiem stanowić siedliska zastępcze dla roślin i zwierząt, które jako rośliny synantropijne przystosowały się do ekstensywnej gospodarki człowieka. Takie siedliska zastępcze będą potrzebne, gdyż zgodnie z brandenburską ustawą o parkach narodowych przewiduje się wyłączenie 50 % powierzchni Parku z użytkowania, co wykluczy jej przydatność dla wielu gatunków wspomnianych roślin synantropijnych.