Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

Eisvogel

Ochrona przyrody

Pomiędzy Hohensaaten a Szczecinem, w Dolinie Dolnej Odry polscy i niemieccy działacze ochrony przyrody rozpoczęli zaraz po otwarciu granic w Europie tworzenie ponadgranicznego i łączącego narody projektu. W 1993 roku polska część (ok. 6.000 ha) otrzymała status parku krajobrazowego, a niemiecka część (ok. 10.500 ha) w 1995 roku status parku narodowego. Zarówno po niemieckiej, jak i po polskiej stronie jądro międzynarodowego Parku otaczają rozległe strefy ochronne. Po stronie niemieckiej jest to obszar chronionego krajobrazu Region Parku Narodowago Dolina Dolnej Odry o wielkości około 18.000 ha. Wraz z polskim Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym powierzchnia Międzynarodowego Parku Dolina Dolnej Odry obejmuje 117.000 ha.

Nadodrzańskie łęgi kształtowane są przez Odrę wraz z jej starorzeczami i pasami trzcinowisk, przez cyklicznie zalewane podmokłe łąki i prawie naturalny las łęgowy. Zamykające dolinę zbocza pokrywają bogate w gatunki lasy liściaste, a wierzchołki wzniesień porasta kwiecista murawa kserotermiczna. Te zróżnicowane siedliska skupione na wąskiej przestrzeni umożliwiają występowanie wyjątkowej na skalę europejską różnorodności gatunkowej. Dolina Dolnej Odry jest sławna zwłaszcza z bogactwa gatunków ptaków.

Ochrona dla mieszkańców

Ponadto rozlewiska w Dolinie Dolnej Odry chronią mieszkańców przed powodzią, a liczne szuwary, trzcinowiska i turzycowiska oczyszczają wody rzeki. Dolina Dolnej Odry sprawdziła się jako ochrona przeciwpowodziowa podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. Z powodu rozległych rozlewisk woda nie zagroziła ludzkim budowlom. Dolina Dolnej Odry jest w Niemczech jednym z ostatnich wielkoobszarowych terenów o wolnym od zabudowy, zwartym, naturalnym krajobrazie, a Park Narodowy Doliny Dolnej Odry jest jedynym w Niemczech parkiem narodowym chroniącym łęgi.

Ochrona na przyszłość

Bogactwo to trzeba chronić i rozwijać dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń, aby chronić przyrodę i wspierać ludzi. Cieszyć będziemy się z możliwie najliczniejszych odwiedzin przez wszystkich tych, którzy w sposób przyjazny przyrodzie pragną zapoznać się z pięknem tego wyjątkowego krajobrazu i bogactwem żyjących tu zwierząt i roślin, tych którzy chcą podziwiać i zachwycić się dziełem Boga lub tych, którzy poprostu odczuwają radość i przyjemność z obcowania z naturą. Dolina Dolnej Odry ma wiele do zaproponowania dla jedno- i wielodniowych gości, w takim samym stopniu dla młodszych i starszych. Dzięki nieustannie polepszającej się infrastrukturze turystycznej jest idealnym miejscem podróży dla całej rodziny. Oferujemy Państwu wędrówki pod opieką doświadczonego przewodnika oraz warunki do aktywnego wypoczynku w szczególności dla rowerzystów i miłośników rolek. Wszyscy, którzy szukają w obcowaniu z naturą niepowtarzalnych i niezapomnianych wrażeń, są serdecznie zaproszeni do odwiedzenia Doliny Dolnej Odry.